“สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช” เติบโตเคียงคู่สังคม (Overview)
 
 
     บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด บริษัทในกลุ่มเดียวกับ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจ โดยตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม คุณธรรม บริษัทพร้อมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยตระหนักดีว่าเราคือบริษัทฯ ที่เติบโตคู่กับสังคมไทย จึงมุ่งเน้นสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ผลิตวัตถุดิบที่ดีอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เกษตรกรได้รับอย่างเป็นธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เกษตรกรคือหุ้นส่วนของบริษัท”
 
 
     ปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี และมีโรงงานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ตั้งอยู่ในแหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังแปรรูปคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ กาว อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Siam Modified Starch”
 
 
     บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานในทุกส่วนงาน ที่อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ ทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของการดำเนินงาน ยึดหลักแนวคิด “คุณภาพสรรค์สร้างคุณค่า” เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001:2000, GMP และ HACCP เป็นต้น
 
 
     บริษัทและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย เคียงคู่ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาเป็นนโยบายในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัทเป็นบริษัทแรกที่ไม่ใช้ไอกำมะถันในกระบวนการผลิต และยังติดตั้งเครื่องดักฝุ่นในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศ บริษัทดำเนินโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของสมาชิกชาวไร่มันสำปะหลังให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจทางการตลาด นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการบำบัดน้ำเสียโดยนำระบบที่ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ทดแทนการใช้น้ำมันเตา มาใช้ในโรงงาน ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดสภาวะเรือนกระจก สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
 
 
     นอกจากนโยบายตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทยังมีแนวความคิดตอบแทนกลุ่ม/คณะบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า เกษตรกร พันธมิตรทางการค้า และ ผู้ถือหุ้น ให้ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
 
 
     บริษัทจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง   เพื่อเป็นผู้นำการผลิตภัณฑ์แป้งแปรรูปคุณภาพสูง  เคียงคู่สังคมไทย  และโลกาภิวัตน์ อย่างยั่งยืน
       
©2007-2014 Siam Quality Starch Co.,Ltd.